Име на продукта: Инструмент за фирмено обучение - APInno - Action Project for Innovation

Инструмент за фирмено обучение - APInno - Action Project for Innovation

ЦЕЛ НА ИНСТРУМЕНТА:

Засилване на процеса на отворени иновации в компанията чрез създаване на среда за съвместна работа на привлечени млади хора и мениджмънта на компанията за решаване на иновативни бизнес казуси. Постига се двоен ефект: Обучение на студенти в реална бизнес среда чрез практика и отваряне на компанията към нови идеи, които могат да се превърнат в продуктова, организационна, технологична или бизнес иновация. Обикновено съвместната работа на студенти и фирмен мениджмънт е вдъхновяваща и полезна ако селекцията на участниците е направена професионално, а провеждането на практиката е осъществено съгласно долната методика.

СТАНДАРТНИЯТ ПРОЦЕС ВКЛЮЧВА:

 1. Подготовка - две до три седмици:

1.1. Формиране на екипи и запознаване на участниците с основни и необходими за успешната реализация на проекта теми (концепции)

1.2. Изясняване на казуса - запознаване с фирмата, нейната култура, стратегия за развитие и инвестиции - определяне на времевите и финансови рамки на търсените решения и иновации

1.3. Теоретична подготовка: 1. генерични умения - работа в екип, презентационни умения, др.; 2. иновационен мениджмънт - акцент върху инструментите на Академията по иновационен мениджмънт, които се използват по време на работа; 3. техники за креативност и решаване на проблеми; 4. маркетинг на иновации; 5. финансиране и оценка на риска.

 2. Изпълнение - четири до шест седмици:

2.1. Генериране на идеи и създаване на мисловни карти – бързо генериране на възможно най-голям брой идеи преди навлизане в детайли и запознаване със спецификата на производство и дейност на фирмата (интуитивна креативност) .

2.2. Карта на възможностите и полета за развитие на фирмата - организиране и структуриране на първоначалните идеи, търсене на информация и проучване по шест основни групи – развитие на па-зара и пазарни тенденции (глобални и регионални); настоящи и бъдещи клиенти / потребители / конкуренти; канали за дистрибуция (настоящи и бъдещи); предлагани продукти/услуги/решения, приложения (настоящи и бъдещи); възможности за производство и капацитет; финансов модел и партньорства. Дефиниране на области за развитие.

2.3. В рамките на дефинираните области (полета) за развитие се разработват концепции за решение на проблема - всяка концепция съдържа предварително уточнение и изяснени елементи – пазар (клиенти, потребители, сегменти, др.), дистрибуция, продукт / услуга / приложение, начини на производство, финансов модел, партньори.

2.4. Избраната от фирмата концепция следва да се доразвие в цялостен бизнес модел с по-задълбочена и валидирана информация по горепосочените елементи.

 3. Внедряване - преход от практика към приложение

3.1. АПИно дава възможност при желание от страна на фирмата избраната и/или други разработени в процеса предложения и концепции да бъдат доразвити съвместно между участници в АПИно (селектирани от фирмата и менторите) и служители на фирмата с опция от 3-6 месеца, вкл. първоначално внедряване и създаване на груб прототип (когато проектът позволява или изисква).

3.2. Методиката на АПИно може успешно да се адаптира за обучение на персонала на фирма, в т.ч. и чрез създаване на смесени екипи от представители на фирмата и студенти и/или външни експерти, с цел прилагане на концепцията за отворените иновации. 

 

Технически характеристики :

Казус PDF:

Казус URL: http://industryinfo.bg/article/10427-treleborg-otlichi-pobeditelite-v-parvata-biznes-praktika-po-inovacionen-menidjmant-u-nas

Договор PDF :

Договор URL :

Публикация URL : https://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2345500_profesiia_inovacionen_menidjur/

Фирмата има капацитет да внедрява самостоятелно технологията/услугата : да

Фирмата има капацитет да поддържа самостоятелно технологията/услугата : да

Телефон : 24224240

Сайт : http://www.innovationmanagement.academy/

Адрес : София 1000 , ул. Цар Калоян, 8, ОФИС ЦЕНТЪР КОРЕКОМ ПРИНЦЕС, ет.2, офис 11