Sofia Smart City
Marketplace

What kind of solution you are seeking for?

ВСЕКИ ГРАД СЕ НУЖДАЕ ОТ УМНИ РЕШЕНИЯ

За платформата

Платформата e среда за публикуване, съхраняване и отворен достъп до база данни за валидирани или готови за валидация продуктови и технологични иновации, които могат да се използват в процеса на трансформация на града в интелигентен град. Тя е предназначена основно за тези служители на местната власт, които отговарят за развитието на интелигентния град като им предоставя опростен процес за намиране на информация за най-нови продукти, приложения, технологии и технологични решения, с помощта на които структурите на общината да се справят по-успешно с предизвикателствата в управлението на процесите и инфраструктурата на града.
Принципът на работа на платформата е следният: данните за продуктовите и технологични решения се въвеждат от техните собственици (доставчици) в базата данни, а служителите получават достъп за общо и по-детайлно търсене, откриване и запознаване с тях. Прилага се интелигентен метод за търсене чрез филтър и ключови думи. Общата информация е достъпна също така за всеки обикновен посетител в платформата, без да е необходима регистрация. повече

Последни новини (събития)

COM_SPPAGEBUILDER_ADDON_ARTICLE_NO_ITEMS_FOUND

Последни публикувани възможности/обяви

COM_SPPAGEBUILDER_ADDON_ARTICLE_NO_ITEMS_FOUND

Последни публикувани технологии

COM_SPPAGEBUILDER_ADDON_ARTICLE_NO_ITEMS_FOUND

Image

Тази онлайн платформа е създадена в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Клъстер София Град на знанието и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
Image
Image

Тази онлайн платформа е създадена в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Клъстер София Град на знанието и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.